Marksanering ger en giftfri miljö

Ett av riksdagens miljömål är ”en giftfri miljö” och i det målet ingår det att sanera förorenade områden i Sverige. Marksanering, alltså ”att göra marken ren”, innebär att göra den hälsosam.

På flera platser i Sverige är marken förorenad efter till exempel olyckor, utsläpp, gamla gruvor med mera. Under år 2006 gick Naturvårdsverket ut med information om att ca 45 000 områden i Sverige var förorenade. Vanliga föroreningar är olja, bensin, diesel, bekämpningsmedel, lösningsmedel samt tungmetaller som arsenik, koppar, krom med flera. Föroreningarna varierar och kan vara en blandning av de ovannämnda och graden av förorening är också olika.

Under 1800- och 1900-talen uppkom många av föroreningarna som man kan finna idag men orenheter sker även i nutid. Länsstyrelserna i Sverige är de som kartlägger de förorenade områdena som finns. Provtagningar och analyser avgör hur situationen är.

Marksaneringens fördelar

I nuläget finns i Sverige ca 1 300 förorenade områden med en mycket hög risk och som behöver en marksanering. De flesta är platser efter tidigare industrier.
Människor, natur och djur tar naturligtvis skada av föroreningar och fördelarna med en marksanering är många. En del ämnen är mer hälsofarliga än andra och kan orsaka sjukdomar som cancer. Alltfler massor och marker behandlas biologiskt och återvinns i Sverige med hjälp av jordtvätt och deponering.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningar för marksanering och hur detta ska finansieras när den som är ansvarig för marken inte har en möjlighet att betala för rengöringen. Senast den 31 januari nästa år (2016) ska detta uppdrag redovisas till miljö- och energidepartementet. Naturvårdsverket har skapat ett forum där de delar med sig av utredningen som har med miljökvalitetsmålet ”en giftfri miljö” att göra. Mer om detta kan du läsa om på Naturvårdsverkets hemsida.